خبر منفی در گروه روی این است که گویا فاسیمین سود 1030 ریالی فسرب 203 ریالی فراوری 667 ریالی دیده است که احتمالا یک افت 15 درصد را در این گروه متاسفانه شاهد خواهیم بود (به نقل از بتا سهم)