شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • new smiles
 • :Hell boy:
  Hell Boy
  Hell Boy
 • :Look down:
  Look Down
  Look Down
 • :Beat shot:
  Beat Shot
  Beat Shot
 • :What:
  What
  What
 • :Doubt:
  Doubt
  Doubt
 • :Shame:
  Shame
  Shame
 • :Hungry:
  Hungry
  Hungry
 • :Beat plaster:
  Beat Plaster
  Beat Plaster
 • :Waaaht:
  Waaaht
  Waaaht
 • :Dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :Sexy girl:
  Sexy Girl
  Sexy Girl
 • :Confident:
  Confident
  Confident
 • :Beated:
  Beated
  Beated
 • :Too sad:
  Too Sad
  Too Sad
 • :Confuse:
  Confuse
  Confuse
 • :Sad:
  Sad
  Sad
 • :Cold:
  Cold
  Cold
 • :Beat brick:
  Beat Brick
  Beat Brick
 • :Tire:
  Tire
  Tire
 • :Embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :Rap:
  Rap
  Rap
 • :Choler:
  Choler
  Choler
 • :Baffle:
  Baffle
  Baffle
 • :Sweet kiss:
  Sweet Kiss
  Sweet Kiss
 • :Cry:
  Cry
  Cry
 • :Pudency:
  Pudency
  Pudency
 • :Canny:
  Canny
  Canny
 • :Bad smelly:
  Bad Smelly
  Bad Smelly
 • :Sweat:
  Sweat
  Sweat
 • :Cool:
  Cool
  Cool
 • :Ops:
  Ops
  Ops
 • :Byebye:
  Byebye
  Byebye
 • :Angry:
  Angry
  Angry
 • :Surrender:
  Surrender
  Surrender
 • :Extreme sexy girl:
  Extreme Sexy Girl
  Extreme Sexy Girl
 • :Oh:
  Oh
  Oh
 • :Burn joss stick:
  Burn Joss Stick
  Burn Joss Stick
 • :Amazed:
  Amazed
  Amazed
 • :Sure:
  Sure
  Sure
 • :Feel good:
  Feel Good
  Feel Good
 • :Nosebleed:
  Nosebleed
  Nosebleed
 • :Boss:
  Boss
  Boss
 • :Ah:
  Ah
  Ah
 • :Still dreaming:
  Still Dreaming
  Still Dreaming
 • :Go:
  Go
  Go
 • :Misdoubt:
  Misdoubt
  Misdoubt
 • :Big smile:
  Big Smile
  Big Smile
 • :After boom:
  After Boom
  After Boom
 • :Spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :Haha:
  Haha
  Haha
 • :Matrix:
  Matrix
  Matrix
 • :Beauty:
  Beauty
  Beauty
 • :Adore:
  Adore
  Adore
 • :Smile:
  Smile
  Smile