شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • new smiles
 • :Choler:
  Choler
  Choler
 • :Sweet kiss:
  Sweet Kiss
  Sweet Kiss
 • :Baffle:
  Baffle
  Baffle
 • :Cry:
  Cry
  Cry
 • :Pudency:
  Pudency
  Pudency
 • :Canny:
  Canny
  Canny
 • :Sweat:
  Sweat
  Sweat
 • :Bad smelly:
  Bad Smelly
  Bad Smelly
 • :Cool:
  Cool
  Cool
 • :Ops:
  Ops
  Ops
 • :Byebye:
  Byebye
  Byebye
 • :Surrender:
  Surrender
  Surrender
 • :Angry:
  Angry
  Angry
 • :Extreme sexy girl:
  Extreme Sexy Girl
  Extreme Sexy Girl
 • :Oh:
  Oh
  Oh
 • :Burn joss stick:
  Burn Joss Stick
  Burn Joss Stick
 • :Sure:
  Sure
  Sure
 • :Amazed:
  Amazed
  Amazed
 • :Feel good:
  Feel Good
  Feel Good
 • :Nosebleed:
  Nosebleed
  Nosebleed
 • :Boss:
  Boss
  Boss
 • :Still dreaming:
  Still Dreaming
  Still Dreaming
 • :Ah:
  Ah
  Ah
 • :Go:
  Go
  Go
 • :Misdoubt:
  Misdoubt
  Misdoubt
 • :Big smile:
  Big Smile
  Big Smile
 • :Spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :After boom:
  After Boom
  After Boom
 • :Haha:
  Haha
  Haha
 • :Matrix:
  Matrix
  Matrix
 • :Beauty:
  Beauty
  Beauty
 • :Smile:
  Smile
  Smile
 • :Adore:
  Adore
  Adore
 • :Hell boy:
  Hell Boy
  Hell Boy
 • :Look down:
  Look Down
  Look Down
 • :What:
  What
  What
 • :Beat shot:
  Beat Shot
  Beat Shot
 • :Shame:
  Shame
  Shame
 • :Doubt:
  Doubt
  Doubt
 • :Hungry:
  Hungry
  Hungry
 • :Waaaht:
  Waaaht
  Waaaht
 • :Beat plaster:
  Beat Plaster
  Beat Plaster
 • :Dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :Sexy girl:
  Sexy Girl
  Sexy Girl
 • :Confident:
  Confident
  Confident
 • :Too sad:
  Too Sad
  Too Sad
 • :Beated:
  Beated
  Beated
 • :Confuse:
  Confuse
  Confuse
 • :Sad:
  Sad
  Sad
 • :Cold:
  Cold
  Cold
 • :Tire:
  Tire
  Tire
 • :Beat brick:
  Beat Brick
  Beat Brick
 • :Embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :Rap:
  Rap
  Rap