شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • new smiles
 • :Confident:
  Confident
  Confident
 • :Beated:
  Beated
  Beated
 • :Too sad:
  Too Sad
  Too Sad
 • :Sad:
  Sad
  Sad
 • :Confuse:
  Confuse
  Confuse
 • :Cold:
  Cold
  Cold
 • :Beat brick:
  Beat Brick
  Beat Brick
 • :Tire:
  Tire
  Tire
 • :Rap:
  Rap
  Rap
 • :Embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :Choler:
  Choler
  Choler
 • :Baffle:
  Baffle
  Baffle
 • :Sweet kiss:
  Sweet Kiss
  Sweet Kiss
 • :Pudency:
  Pudency
  Pudency
 • :Cry:
  Cry
  Cry
 • :Canny:
  Canny
  Canny
 • :Bad smelly:
  Bad Smelly
  Bad Smelly
 • :Sweat:
  Sweat
  Sweat
 • :Ops:
  Ops
  Ops
 • :Cool:
  Cool
  Cool
 • :Byebye:
  Byebye
  Byebye
 • :Angry:
  Angry
  Angry
 • :Surrender:
  Surrender
  Surrender
 • :Oh:
  Oh
  Oh
 • :Extreme sexy girl:
  Extreme Sexy Girl
  Extreme Sexy Girl
 • :Burn joss stick:
  Burn Joss Stick
  Burn Joss Stick
 • :Amazed:
  Amazed
  Amazed
 • :Sure:
  Sure
  Sure
 • :Nosebleed:
  Nosebleed
  Nosebleed
 • :Feel good:
  Feel Good
  Feel Good
 • :Boss:
  Boss
  Boss
 • :Ah:
  Ah
  Ah
 • :Still dreaming:
  Still Dreaming
  Still Dreaming
 • :Misdoubt:
  Misdoubt
  Misdoubt
 • :Go:
  Go
  Go
 • :Big smile:
  Big Smile
  Big Smile
 • :After boom:
  After Boom
  After Boom
 • :Spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :Matrix:
  Matrix
  Matrix
 • :Haha:
  Haha
  Haha
 • :Beauty:
  Beauty
  Beauty
 • :Smile:
  Smile
  Smile
 • :Adore:
  Adore
  Adore
 • :Look down:
  Look Down
  Look Down
 • :Hell boy:
  Hell Boy
  Hell Boy
 • :Beat shot:
  Beat Shot
  Beat Shot
 • :What:
  What
  What
 • :Shame:
  Shame
  Shame
 • :Doubt:
  Doubt
  Doubt
 • :Hungry:
  Hungry
  Hungry
 • :Beat plaster:
  Beat Plaster
  Beat Plaster
 • :Waaaht:
  Waaaht
  Waaaht
 • :Sexy girl:
  Sexy Girl
  Sexy Girl
 • :Dribble:
  Dribble
  Dribble